Informace z průběhu X. sjezdu ČSV

15.12.2015 17:47

ve dnech 12-13.12.2015 se konal v pražském hotelu Pramen X. sjezd ČSV.

Po zahájení a volbě pracovního předsednictva byl schválen program sjezdu, volební řád a pracovní komise.

Poté jako host vystoupil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. 

Ve svém vystoupení uvedl, že má ke včelařům velmi blízko, neboť v jeho rodině se aktivně včelaří. Dále uvedl, že do oboru včelařství jde v rámci podpory z různých dotačních titulů mnoho milionů korun. Za posledních 5 let tedy za roky 2010 až 2015 to bylo:

Na dotaci 1.D............439 mil Kč

NNO (nestátní neziskové organizace)............105 mil Kč

dotace z fondů EU...............128 mil Kč

náhrady a odškodnění............82 mil Kč

Celkem za 5 let se jedná o 750 milionů korun

 

Upozornil, že v poslední době dostal desítky nespokojených emailů, které měly společného jmenovatele a to nález stopového množství antibiotik v medech společnosti Včelpo, které je ČSV 100% vlastníkem. Sdělil, že toto velmi otřáslo jeho důvěrou v ČSV  jelikož jde v blízké době již o druhou kauzu této společnosti a jelikož podle všeho jde o systémové a dlouhodobé selhání jak vedení společnosti Včelpo tak i dozorových orgánů ČSV.

Zdůraznil, že bude nyní důležité, aby ČSV podnikl takové kroky, které pomohou opět získat důvěru jak státní správy tak i společnosti. Doporučil ČSV vyhodnotit zda ČSV stojí za to takovouto firmu provozovat.

Na závěr své řeči popřál delegátům šťastnou ruku při volbě svého nového vedení a přijmutí takových úkolů a opatření, které dají jasný a pozitivní signál pro další období.

Ministr Marián Jurečka ještě před sjezdem odeslal otevřený dopis členům ČSV, ve kterém se zabývá situací kolem firmy Včelpo.

 Dopis si můžete stáhnout zde:dopis_ministra_Mariana_Jurecky_CSV.pdf (939812)

 

Po vystoupení ministra zemědělství byl na pořadu mimořádný bod jednání sjezdu k situaci s nálezem antibiotik v medech od firmy včelpo.

Byla vydána zpráva, která popisuje jak zjištěné skutečnosti, tak i opatření, která byla učiněna.

Na závěr tohoto bodu proběhla velmi rušná diskuse kde zaznívaly různé návrhy a to jak k odvolání ředitele Včelpa, výzvy k prodeji společnosti, ale i názor, že může jít o konkurenční boj, že je třeba lépe nastavit pravidla a pokračovat dále. V rámci diskuse vystoupil i ředitel včelpa pan Margaritopulos, který se snažil vysvětlit historii a vývoj obchodní strategie Včelpa a s tím i nutnosti nákupu dovozových medů. 

PRV v rámci opatření ještě před sjezdem uložilo firmě Včelpo mimo jiná opatření zakoupit přístroj na detekci antibiotik a uložilo kontrolu vzorků z každého přepravního obalu s úschovou vzorků.

 

Poté přišla na řadu zpráva o činnosti od IX. sjezdu

Zpráva o plnění úkolů je zde: Zpráva o plnění úkolů IX sjezdu za období 2011 - 2015 .pdf (2246790) 

Jako další bod jednání bylo vystoupení hostů.

Dalším bodem byla zpráva Ústřední kontrolní a revizní komise, kterou přednesl její předseda ing Josef Hanuška.

Po obědě přišly na řadu stanovy a hlavní směry činnosti ČSV po X. sjezdu.

Návrhů na doplnění a změny bylo požehnaně. Některé návrhy byly jen kosmetické jiné byly zásadnější. Jednotlivé návrhy byly předány v písemné podobě komisi pro tvorbu stanov, která po projednání v komisi vyslovila podporu či nepodporu danému návrhu. O každém jednotlivém návrhu se poté hlasovalo. 

Pro obsáhlost není možné zde všechny změny vyjmenovat (jsou k disposici u zástupce v RV za okr. Bruntál př. Pospíšila). Náš zástupce podal celkem 2 návrhy na úpravu stanov a jeden na změnu v Hlavních směrech.

 

Návrh stanov v článku 12 v bodě 5 písmeno d. navrhl zrušit navrhovanou změnu volby funcionářů ZO (aby funkcionáče volila členská schůze) a návrat k dosud platnému znění kdy členská schůze volí výbor a ten poté jednotlivé funkcionáře. Komise pro úpravu stanov nedali podporu tomuto návrhu, ovšem delegáti sjezdu byli opačného názoru a návrh byl přijat.

 

Druhý návrh se týkal článku 35 a rozšíření možnosti kooptace i na výbor ZO. Tento návrh komise opět nedoporučila a delegáti návrh zamítli.

 

V hlavních směrech př. Pospíšil navrhl změnu textu v bodě 5 poslední odrážka návrhu stanov ze znění:

"definovat správnou včelařskou praxi a účinně ji prosazovat pro všechny subjekty zabývající se včelařením" na upravení znění:

definovat doporučenou včelařskou praxi a šířit ji mezi všechny subjekty zabývající se včelařením.

Takto definovaná věta dostává jiný význam a i komise se s tímto ztotožnila a delegáti návrh schválili.

Po schválení dílčích návrhů byly nové stanovy ČSV schváleny jako celek.

 

Po schválení stanov byla předána vyznamenání oceněným včelařům.

 

Poté přišlo na řadu vystoupení kandidátů na předsedu.

Jako první vystoupil př. Bruckler. Ve svém vystoupení zhodnotil co se za dobu výkonu jeho funkce předsedy povedlo a naopak co se podařilo méně. Jmenoval i problémy které máme, jako např. práci sekretariátu, kde ovšem došlo k výměně personálu na 5 z 6 klíčových pozic.V další části své řeči nastínil pozitivní program v různých oblastech, který by chtěl prosadit jako předseda v dalším období. Na závěr svého vystoupení dostali delegáti možnost podat na pana Brucklera dotazy, ovšem nikdo této možnosti nevyužil.

 

Jako druhá vystoupila paní Machová. Své vystoupení pojala především kriticky a to hlavně ve vztahu k fungování sekretariátu a s kritikou zhoršujícího se servisu pro členy ČSV. Bohužel, nějaký nástin budoucího vývoje jakým směrem by chtěla ČSV vést kromě zlepšeného servisu pro členy jsme neslyšeli.

Také po vystoupení paní Machové dostali delegáti prostor k otázkám a na rozdíl od pana Brucklera toho ve velké míře využili. Otázky na paní Machovou se vztahovaly hlavně k její činnosti jako dlouholeté právničky svazu a ve spojitosti s kauzami krachu Včely Předboj a penále ve výši 2.3 mil. za porušení rozpočtové kázně (kauza vyvedených peněz do SOUv Nasavrky a nevyúčtované a nevrácené dotace).

Paní Machová jakoukoli spojitost a odpovědnost odmítla.

 

Po projevech kandidátů na předsedu byla na řadě volba nového Republikového výboru (RV) a volba Ústřední a revizní komise UKRK.

Jako způsob volby byla zvolena volba anblok. Po přečtení jednotlivých kandidátů byl nový RV jednomyslně zvolen.

Touto volbou skončil první den sjezdu.

 

Druhý den X. sjezdu začal zprávou mandátové komise a poté byly vyhlášeny výsledky voleb členů RV a UKRK

Za okres Bruntál byl do RV zvolen př. Martin Pospíšil.

Do UKRK byli zvoleni tito kandidáti:

Ing. Hanuška Josef - ZO Boskovice

Ing. František Lust - ZO České Budějovice

JUDr Jindřich Kowalczyk - ZO Frýdek-Místek

Stanislav Doležel - ZO Kroměříž

Ing. Miroslav Bureš - ZO Nový Jičín

náhradníci:

Aleš Frubhauer - ZO Rychnov nad Kněžnou

Ing. Jiří Lejčar - ZO Trutnov

 

Poté se nově zvolený RV odebral ke své ustavující schůzi, na které došlo k volbě předsedy a členů předsednictva (PRV)

Před volbou se hlasovalo o schválení volebního řádu a o způsobu volby. Hlasováním bylo rozhodnuto, že volba bude tajná.

Volilo 76 členů RV a nadpoloviční kvorum pro zvolení nového předsedy bylo minimálně 39 hlasů.

V první volbě získala Mgr. Machová  .....38 hlasů

                              Judr Bruckler........36 hlasů

                                  2 hlasy byly neplatné

Před druhou volbou požádal Judr Bruckler o slovo a oznámil odstoupení z kandidatury na předsedu.

Ve druhém kole byla tedy jediným kandidátem na předsedu ČSV Mgr Machová. Kvorum pro zvolení bylo stejné jako při první volbě.

Ve druhém kole zíkala Mgr Machová 45 hlasů

                              neplatných hlasů bylo 30

Mgr Jarmila Machová byla zvolena novou předsedkyní ČSV.

V dalším programu byla na pořadu volba místopředsedy a členů PRV

místopředsedou se stal MVDr Miroslav Peroutka

členy PRV

Ing. Petr Stibor

Ing. František Kamler

MVDr. Josef Holejšovský - kooptovaný

Ing. František Krejčí - kooptovaný

3 členové PRV budou ještě dovoleni.

Po odvolení se RV opět přidalo k ostatním delegátům sjezdu a byly oficiálně vyhlášeny výsledky voleb předsedy ČSV, členů PRV a členů UKRK.

 

Následovala obecná diskuse ve které se diskutující vyjadřovali k různé problematice ČSV.

Po diskusi následoval návrh usnesení a jeho schválení.

Posléze byl X. Sjezd Českého svazu včelařů ukončen.

Autorem krátké reportáže z X.sjezdu ČSV je delegát sjezdu Martin Pospíšil