Krajské dotace na obnovu úlů 2018

26.06.2018 09:33

Dotace z rozpočtu MS kraje na obnovu úlů v roce 2018

Krajský úřad MS kraje poskytuje dotaci do včelařství pro rok 2018 na obnovu úlů.

Účel dotace:

V rámci projektu bude proplácena obnova úlů pro včelstva včelařů registrovaných u příjemce, a to i když se tato včelstva případně nacházejí v rámci uvedeného kraje v jiném než zmíněném okrese, nebo pro včelstva včelařů, kteří nejsou členy Českého svazu včelařů, z.s. a mají tato včelstva umístěna ve zmíněném okrese.
Úly budou obnovovány pořízením jednoho až maximálně deseti nových nástavkových úlů jedním včelařem a likvidací tímto včelařem stejného počtu nástavkových úlů zpravidla starších 15 let nebo úlů nenástavkových, přičemž výše dotace na pořízení jednoho nového nástavkového úlu činí 1.000 Kč. Každý nový nástavkový úl bude minimálně se třemi nástavky, s oddělitelným dnem zasíťovaným a umožňujícím varroamonitoring a se střechou, případně s rámky, mezistěnami nebo mezerníky.

Uznatelný náklad:

1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období ode dne 1. 1. 2018 do dne 30.9. 2018,
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami této smlouvy a
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole.

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné

Pokyny:

Každá základní organizace v okrese bruntál má na základě předběžného zájmu přidělenu kvůtu na obnovu úlů z celkového počtu pro okres Bruntál.

Zájemce o využití dotace na obnovu úlů zašle vyplněnou "Žádost o poskytnutí dotace" jednateli základní organizace u které je členem. Jednatel ZO sdělí žadateli, zda má v rámci organizace ještě volné prostředky k obnově a zda tedy po splnění podmínek dostane tuto dotaci.
Jakmile bude chovatel mít připraveny obnovené úly k likvidaci, tak kontaktuje jednatele okresu pana Prchala (přímo nebo přes jednatele ZO) a bude domluvena komisionální likvidace starých úlů, při které dojde k předání všech dokladů nutných k získání dotace (pokud tak nebylo učiněno dříve).

 

V případě nejasností či získání podrobnějších informací můžete kontaktovat jednatele okresního výboru pana Prchala

email:  miroslav.prchal.69@gmail.com,   tel: 725 315 052

 

Žádost na obnovu úlů pro včelaře.doc (29696)

Prohlášení-včelaře-obnova-2018.docx (11140)