MVO SVS 25/2018 Č. j. SVS/2018/104197-T

06.09.2018 19:12

KVS MS kraje vydala mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu s ohniskem v katastu Podlesí pod Pradědem.

Z tohoto důvodu bylo vytyčeno ochranné pásmo v okrese Bruntál:

Nová Rudná (743356), Podlesí pod Pradědem (743364), Stará Rudná (743372), Andělská Hora ve Slezsku (760412), Stará Voda v Jeseníkách (760447), Suchá Rudná (760455), Světlá ve Slezsku (760463), Malá Morávka (690236) – vyjma západní části katastrálního území za silnící II/ 445

Čl. 3 Opatření v ochranném pásmu 

1) Zakazují se přesuny včel a včelstev ze stanoveného ochranného pásma.

2) Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na původce moru str. 2 z 3 včelího plodu ne starším 12 měsíců. Směsné vzorky měli jsou odebírány ze stanoviště, ze kterého jsou včely a včelstva přemísťována. 

3) Přemístění včel a včelstev do ochranného pásma z území prostého nákazy je možné jen u včel a včelstev pocházejících ze stanoviště vyšetřeného na mor včelího plodu s negativním výsledkem, kdy musí být vzorek směsného vzorku včelí měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním. 

4) Všem chovatelům včelstev na stanovištích ve stanoveném ochranném pásmu se nařizuje zajistit odběr vzorků zimní měli ze všech úlů na stanovišti včelstev, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících před účinností tohoto nařízení. Každý jednotlivý vzorek je tvořen smísením měli z nejvíce 10 úlů na stanovišti včelstev. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených čistých podložek na dna úlů. Směsné vzorky budou předány k vyšetření v laboratoři, která splňuje podmínky § 52 odst. 3 veterinárního zákona (dále jen ,,schválená laboratoř“) k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce k vyšetření i na obalu vzorků. Předání vzorků k vyšetření v laboratoři se nařizuje provést nejpozději do 15.02.2019. 

5) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést druhý odběr vzorků včel ošetřujících plod nebo odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti včelstev na stanovištích v ochranném pásmu (jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl nebo včely nejvýše od 10 včelstev). Vzorky se předají k vyšetření ve schválené laboratoři v termínu nejpozději do 20. 8. 2019. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce k vyšetření i na obalu vzorků.

 

Narizeni_SVS_-_MVP_25_2018_Podlesi_pod_Pradedem_BR.pdf (332112)