Žádost o poskytnutí náhrady za vyšetření MVP - postup 

Manuál jak postupovat při žádosti o náhradu za vyšetření vzorků měli na MVO dle nařízení SVS na základě Mimořádného veterinárního opatření (MVO) v ochranných pásmech.
 
Nejdříve je třeba uhradit fakturu za vyšetření a vytisknout si doklad o úhradě či výpis z účtu, který se přikládá k žádosti
.
Dále je třeba mít podepsané plné moci od chovatelů, jejichž včelstva byla vyšetřována na MVP dle MVO.Tuto plnou moc si můžete hromadně vytisknout  pro konkrétní včelaře z CISu v menu členové formulář 13b. Plná moc se také musí přiložit  podepsaná k žádosti.
 
Nyní je třeba si stáhnout formulář "Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát" ze stránek SVS (po rozkliknutí odkazu jsou formuláře v příloze).
 
Poté je ho třeba vyplnit podle vzoru níže. 

mor zadost 1 001.jpg (1115623)

mor zadost 2 001.jpg (1173098)

Údaje je třeba upravit dle vaší ZO a konkrétních MVO. Z ochr. pásem se žádá dle §67 písmena "e", a pokud se vyšetřovalo po 5 letech tak dle písmena "f".

K žádosti jako přílohy přiložíte:

Fakturu za vyšetření vzorků

Protokol o zkoušce

Plnou moc od dotčených chovatelů

Kopii výpisu z účtu nebo doklad o úhradě faktury za vyšetřené vzorky

Registrační list ZO a smlouvu o bankovním účtu

Mimořádné veterinární opatření na jehož základě jste provedli nařízené vyšetření.

 

Jakmile toto vše budete mít, tak podepsanou žádost se všemi přílohami odnesete na ispektorát KVS Bruntál panu Labajovi. On žádost potvrdí a odešle ji na KVS do Ostravy kde přidají další razítka a poté kompletní žádost zašlou na adresu ZO. Jednatel ZO poté vezme celou zásilku a pošle ji na Ministerstvo zemědělství na adresu:

Ministerstvo zemědělství

odbor 17210

Těšnov 17

117 05 Praha 1

Žádost je třeba na MZE zaslat nejpozději do 12 týdnů ode dne doručení vyšetření.

 

Citace ze zákona 166/1999 o náhradách nákladů:

NÁHRADA NÁKLADŮ A ZTRÁT VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI S NEBEZPEČNÝMI NÁKAZAMI

§ 67

(1) Chovateli se poskytne náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a k ochraně před jejich šířením, anebo při nálezu původce této nákazy nebo nemoci, a to za podmínky, že tato neprodleně uplatňovaná opatření zahrnují nejméně izolaci zvířat v hospodářství a zákaz jejich přemísťování od doby vzniku podezření z výskytu nákazy a po potvrzení jejího výskytu.

(2) Náhrada podle odstavce 1 zahrnuje náhradu za

a) náklady na utracení nebo porážku nemocných a podezřelých zvířat vnímavých druhů a za neškodné odstranění jejich kadáverů; v odůvodněných případech se poskytne i náhrada za neškodné odstranění jejich produktů,

b) utracené nebo poražené zvíře,

c) očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hospodářství a jeho zařízení (vybavení),

d) nařízené očkování,

e) dodržování opatření v ochranných pásmech, pásmech dozoru a dalších pásmech s omezením,

f) dodržování opatření ve stanovené pozorovací době před ukončením mimořádných veterinárních opatření a opětovným zástavem zvířat do hospodářství.